Zandvoort – Spoorbuurtstraat 23

***FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN***

UNIEKE KANS! ALTIJD AL JE EIGEN WONING WILLEN BOUWEN? Dat is dan nu mogelijk aan de Spoorbuurtstraat te Zandvoort. HET VERKOCHTE BETREFT DE HUIDIGE SITUATIE INCLUSIEF BOUWVERGUNNING EN BOUWTEKENINGEN.

Bouwrijpe bouwgrond, centraal gelegen, aan een rustig autoluw straatje, met een compleet plan en vergunning om er een prachtig energiezuinige nieuwbouw woning op te bouwen. Op steenworp afstand van strand en station bieden wij u de mogelijkheid om uw eigen woning bouwen, helemaal zoals u dat wilt. Volledig naar eigen wensen en inzichten. Geheel zelfstandig of samen met een bouwer. Inmiddels zijn de bouwtekeningen goedgekeurd en is de vergunning verleend. Hier kun je zelf een huis bouwen dat helemaal past bij jouw woonwensen en budget
Beschrijving van de vergunde woning:
-Totale oppervlakte van het perceel: 101m2+48m2
-Ontwerp en vergunning bekomen door: De Biase Architecten
-De totale vloeroppervlakte: 182.22 m2 (exclusief het dakterras)
-Gelijkvloerse verdieping met garage: 76.29 m2
-Kantoorruimte: 9.69 m2
-Eerste verdieping: 48.12 m2
-Dakterras op de eerste verdieping boven de garage: 28.17 m2
-Tweede verdieping: 48.12 m2
-Bestek inzake budget bouwkosten aannemer: € 503,327.58 incl BTW (details beschikbaar)
-Materialen: bakstenen gevels, hardhouten kozijnen, kalkzandsteen, deels dak met pannen en deels plat dak,… (meer details beschikbaar)
-De kosten voor de bouw zijn niet in de koopsom opgenomen.

Indeling van de vergunde woning:
Op de begane grond vinden we de hal, een toilet, een badkamer, een logeerkamer, een technische ruimte en een berging. Tevens vinden we een garage voor 1 wagen.
Via de trap naar de eerste verdieping bereiken we de woonkamer met open keuken die toegang geeft tot het ruime dakterras.
Op de tweede verdieping vinden we een ruime slaapkamer met aangrenzende badkamer met ligbad en een aparte toiletruimte.
Separaat van de woning vinden we tevens een kantoorruimte die opgedeeld wordt in 2 kamers.

VOOR MATEN EN INDELING ZIE PLATTEGRONDEN TUSSEN DE FOTO’S

Bijzonderheden:
– Totale oppervlakte (2 percelen) = 101m2+48m2
– Centrale ligging in Zandvoort
– Bestek bouwbudget is beschikbaar
– Energiezuinig nieuwbouwproject
– Vergunning aanwezig
– Verkoop zal geschieden middels notariskeuze verkoper
– Kosten koper van toepassing op de koopprijs

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper.

DOCUMENTATIE EN BIEDINGEN:
Je kan alle documentatie inzien én een bieding uitbrengen op de website van de makelaar. Ga naar VKMAKELAARS [PUNT] NL [SLASH] ZANDVOORT

INTERESSE?
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

***ENGLISH***

UNIQUE CHANCE! ALWAYS WANTED TO BUILD YOUR OWN HOME? This is now possible at Spoorbuurtstraat in Zandvoort. THE PROPERTY SOLD IS THE CURRENT SITUATION INCLUDING BUILDING PERMIT AND CONSTRUCTION DRAWINGS.

Building plot, centrally located, on a quiet low-traffic street, with a complete plan and permit to build a beautiful energy-efficient new home on it. A stone’s throw from the beach and railway station, we offer you the opportunity to build your own home, completely the way you want it. Completely according to your own wishes and insights. Completely independently or together with a builder. Meanwhile, the building plans have been approved and the permit granted. Here you can build a house yourself that completely suits your living wishes and budget
Description of the licensed house:
-Total plot area: 101m2+48m2
-Design and permit obtained by: De Biase Architects
-Total floor area: 182.22 m2 (excluding the roof terrace)
-Ground floor with garage: 76.29 m2
-Office space: 9.69 m2
-First floor: 48.12 m2
-Roof terrace on first floor above garage: 28.17 m2
-Second floor: 48.12 m2
-Building cost budget contractor: € 503,327.58 incl VAT (details available)
-Materials: brick facades, hardwood window frames, sand-lime brick, partly tile and partly flat roof,… (more details available)
-Contruction costs are not included

Licensed property layout:
On the ground floor we find the entrance hall, a toilet, a bathroom, a guest room, a technical room and a storage room. We also find a garage for 1 car.
Via the stairs to the first floor we reach the living room with open kitchen that gives access to the spacious roof terrace.
On the second floor, we find a spacious bedroom with adjoining bathroom with bathtub and a separate toilet room.
Separate from the house we also find an office space divided into 2 rooms.

FOR SIZES AND LAYOUT SEE FLOORPLANS BETWEEN THE PHOTOS

Details:
– Total area (2 plots) = 101m2+48m2
– Central location in Zandvoort
– Construction budget is available
– Energy-efficient new-build project
– Permit available
– Sale will take place through seller’s choice of notary
– Buyer’s costs applicable on the purchase price

We have compiled this information with due care. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas stated are indicative only. The buyer has his or her own obligation to investigate all matters of interest. With regard to this property, the estate agent is advisor to the seller.

DOCUMENTATION AND BIDS:
You can view all documentation and make a bid on the broker’s website. Go to VKMAKAARS [PUNT] NL [SLASH] ZANDVOORT

INTERESTED?
If you are interested and would like more information, please contact us. Beschikbaar

Interesse in één van onze huizen?

Laten we kennis maken

Wij zijn je graag van dienst. Kopje koffie inplannen?